• grou 03

Grou, it meast pittoreske wettersportdoarp yn it midden fan Fryslân. In doarp mei in unyk histoarysk karakter, wêr’t gastfrijens foarop stiet. Der is grut ferskaat oan gesellige restaurants, in breed winkeloanbod en der binne in protte bedriuwen. Winkelje, lekker ite, sile, farre, fytse, boattochten, musea en mear. Fanôf de A32, mei de trein en oer it wetter is Grou foar eltsenien makkelik te berikken! Graach oant sjen yn Grou!

Magazine Grou internationaler dan ooit

Magazine Grou internationaler dan ooit

Dinsdag 7 maart werd het 1e exemplaar van het toeristisch Magazine Grou overhandigd aan burgemeester Crone van gemeente Leeuwarden. Deze editie vol informatie over het dorp, bezienswaardigheden, fiets-wandel en vaarmogelijkheden is dit jaar nog internationaler van karakter dan voorgaande jaren.

De Grouster Cadeaubon

De Grouster Cadeaubon

Vanaf 11 februari is deze Grouster Cadeaubon te koop bij Bruna, het informatiepunt en de Silersshop in Grou. Deze ‘eigen’ Grouster Cadeaubon is te koop in de waarden van € 10, € 25 & € 50 en kan uitsluitend in Grou weer worden ingewisseld, bij de deelnemende Grouster ondernemers (winkeliers, horecabedrijven en andere aanbieders van producten en/of diensten) herkenbaar aan de sticker op het raam met “Wij doen mee”. Super leuk om te krijgen en nog leuker om te geven.