Bou

Ek foar (fer)bouwen yn Grou en omkriten kinne jo by ús prima terjochte. Lykas jo hjirûnder sjogge, binne der ferskate bouwbedriuwen festige. Yn Grou binne ferskate (nijbou)plannen yn ûntwikkeling. Seker no't de gearfoeging fan Grou by de Gemeente Ljouwert in feit is, wurde nije mooglikheden ûndersocht. Ha jo ynteresse om (fer)bouwen te gean, dan kinne jo kontakt opnimme mei ien fan de ûndersteande ûndernimmers.