Monuminten

Yn Grou binne mear as 40 registrearre ryksmonuminten. Fan bysûndere wenhuzen oant tsjerken, mounen en buorkerijen. De âldste dielen fan Grou lizze rûn de Sint Pitertsjerke.Dizze tsjerke is tagelyk de kearn fan it doarp en hat in protte kultuerhistoaryske wearde.

Foar mear ynformaasje oer de monuminten geane jo nei www.rijksmonumenten.nl.