Agenda

Tryater - Doarp Europa by Van Vuuren

Tryater - Doarp Europa by Van Vuuren

zaterdag 20 oktober 2018

Tryater siket mei syn nije reisfoarstelling Doarp Europa mei in grutte groep fan...

Tryater - Doarp Europa by Van Vuuren

Tryater - Doarp Europa by Van Vuuren

zondag 21 oktober 2018

Tryater siket mei syn nije reisfoarstelling Doarp Europa mei in grutte groep fan...

Halbertsma RUR

Halbertsma RUR

zondag 04 november 2018

De Halbertsma's zijn niks veranderd! Deze speciale Halbertsma-RUR is een gezellige...

Film - Amama

Film - Amama

vrijdag 16 november 2018

Yn gearwurking mei it EBLT, it Europeesk Buro foar Lytse Talen, is it slagge om de...

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

vrijdag 28 december 2018

Foar de basisskoallebern bringt it Hympahampteater yn de krystfakânsje twa...

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

vrijdag 28 december 2018

Foar de basisskoallebern bringt it Hympahampteater yn de krystfakânsje twa...

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

vrijdag 18 januari 2019

It Grouster Kritetoaniel hat dit jier de kar falle litten op in fleurich stik mei as...

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

zaterdag 19 januari 2019

It Grouster Kritetoaniel hat dit jier de kar falle litten op in fleurich stik mei as...

Pier21 - It wie op in simmerjûn

Pier21 - It wie op in simmerjûn

vrijdag 08 maart 2019

De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje foar de rest fan har...

Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

zondag 07 april 2019

Marcel Smit en Gerbrich van Dekken binne ûnder oaren bekend fan it Frysk Sjongers...