Agenda

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

vrijdag 28 december 2018

Foar de basisskoallebern bringt it Hympahampteater yn de krystfakânsje twa...

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

vrijdag 28 december 2018

Foar de basisskoallebern bringt it Hympahampteater yn de krystfakânsje twa...

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

vrijdag 18 januari 2019

It Grouster Kritetoaniel hat dit jier de kar falle litten op in fleurich stik mei as...

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

Grouster Kritetoaniel - Gewoan te Gek

zaterdag 19 januari 2019

It Grouster Kritetoaniel hat dit jier de kar falle litten op in fleurich stik mei as...

Pier21 - It wie op in simmerjûn

Pier21 - It wie op in simmerjûn

vrijdag 08 maart 2019

De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje foar de rest fan har...

Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

Marcel Smit & Gerbrich van Dekken - Kofjekonsert

zondag 07 april 2019

Marcel Smit en Gerbrich van Dekken binne ûnder oaren bekend fan it Frysk Sjongers...