Film - Amama

Film - Amama

vrijdag 16 november 2018

Yn gearwurking mei it EBLT, it Europeesk Buro foar Lytse Talen, is it slagge om de sfearfolle Baskyske spylfilm Amama (beppe) nei Grou te heljen. Amama giet oer in generaasje- en opfolgingskonflikt yn in boerefamylje. In tematyk dy't ek foar it Fryske plattelân werkenber is.

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Hotel Oostergoo
Kosten: Leden € 5,00, niet-leden € 7,50
Meer informatie: kritegrou.nl