Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

Hymphamp Jeugdteater - Tante Jellebel

vrijdag 28 december 2018

Foar de basisskoallebern bringt it Hympahampteater yn de krystfakânsje twa (meartalige) foarstellingen fan elk sa'n 45 minuten oer Tante Jellebel. Foar de ûnderbou (groep 1 o/m 4): Tante Jellebel's Toetje. Oer in toetjeswedstriid, de ko Klaartje en tante Jellebel.

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Hotel Oostergoo
Kosten: € 5,00
Meer informatie: www.kritegrou.nl