Pier21 - It wie op in simmerjûn

Pier21 - It wie op in simmerjûn

vrijdag 08 maart 2019

De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje foar de rest fan har libben. Mar dat libben giet soms syn eigen gong... Betûfte akteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as it âlde stel. Se steane foar it earst tegearre op it poadium yn dit nije stik fan Bouke Oldenhof. De rezjy is yn hannen fan Jos Thie.

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OSG Sevenwolden
Kosten: Leden € 16,00, niet-leden € 18,50
Meer informatie: www.kritegrou.nl